(4-((4-(2-((tert-butyldiphenylsilyl)oxy)ethyl)piperazin-1-yl)methyl)-3-fluorophenyl)boronic acid