n-[2-[4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]ethyl]-n-(2-pyridyl)-4-(trimethylstannyl)benzamide