1-azetidinecarboxylic acid, 2-oxo-4-phenyl-3-[(triethylsilyl)oxy]-, 1,1-dimethylethyl ester, (3r,4s)-